Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.
1Péter 1,16


A keresztény és a bűn


Az Újszövetség jónéhány Igéje mutatja, hogy a Krisztusban hívő emberek viszonya a bűnhöz evvel a szóval jellemezhető: szabadság. Ennek alátámasztására nézzünk meg néhány Igét:
Először a jól ismert János 8,34-36:
„Felelt nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.”
Majd a Róma 6,18:
„Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazság szolgáivá lettetek.”
És álljon még itt az, amit az Úr mondott Józsefnek. Máté 1,21:
„Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből.”
Mit jelent a szabadság? Egyszerűen azt, hogy már nem vagyunk kötelesek azt tenni, amit valaki más akar. A bűn nem uralkodik rajtunk, tehát nem vagyunk kötelesek vétkezni.
A bűn rabsága azt jelenti, hogy bár nem akarunk vétkezni, mégis egy gonosz erő, egy hatalom kényszerít minket, akaratunk ellenére.
„Nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem” (Róma 7,15). Ez a rabság, ami szörnyű, nyomorúságos állapot.
Jézus csodálatos cselekedete az, hogy kiszabadít minket ebből állapotból. Amikor Jézus megszabadít minket a bűnből, ez alól a gonosz erő alól von ki minket. Nem veszi el a vétkezés lehetőségét, mivel a szabad akaratunkat meghagyja, de ha nem akarok, akkor valóban nem kell vétkeznem.
1János 2,1-2:
„Ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész  világért is.”
Isten azt mondja, hogy ne vétkezzünk. Ő nem ad nekünk teljesíthetetlen utasításokat, az nem lenne tisztességes. A saját erőnkből persze nem tudnánk elkerülni a bűnt, viszont ha Krisztusban maradunk, akkor Ő megőriz minket a bűntől. 1János 3,6:
„Aki Őbenne marad, egy sem esik bűnbe.”
A másik dolog, amit Isten mond az, hogy
„ha valaki vétkezik...” Nem azt mondja, hogy amikor, hanem azt, hogy ha. Tehát nem törvényszerű, hogy vétkezzünk. De ha mégis megtörténik, akkor van egy csodálatos szószólónk az Atya előtt, Jézus, Aki már engesztelést szerzett a vétkeinkért. Ezért ha megvalljuk a bűneinket, Isten megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. Nem marad hamisság bennünk, ami bűnre vinne minket.
„Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” Itt az ideje, hogy Isten népe abban a szabadságban járjon, amelyre Jézus megszabadította. Ámen!


„Szentek legyetek, mert én szent vagyok" (1Péter 1,16).
„Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Máté 5,48).
Mucsi Ferenc
2021.